Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Універсальний вимірювач ваги

Опубликовано в События

Презентація диплома магістра МВТп-161 152 Метрологія та інформаційно – вимірювальна техніка, 15 Автоматизація та приладобудування

  Ємець Юрій Володимирович.

 

Реферат

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини. Пояснювальна записка: 96 сторінок, 33 рисунків, 2 таблиць та переліку посилань з 14 джерел. Графічна частина: 5 креслення формату А1

Об’єкт дослідження – вимірювання ваги тензорезистивними перетворювачами.

Мета роботи – розробка інформаційно-вимірювальної системи вимірювання ваги великих за розміром та вагою об’єктів.

На сучасному етапі розвитку науки та техніки потрібно підвищувати вимоги як до всього технологічного обладнання так і до його складових частин. Тому потребує розробки пристрій для вимірювання ваги великих за розміром та вагою об’єктів, який би мав достатньо просту конструкцію та був зручний для використання. Розроблені ваги дозволять більш універсально(вимірювання на розтяг та стиск вимірювального перетворювача), точніше та зручніше ніж існуючі ваги зважувати, контролювати та вести облік за вагою досліджуваних об’єктів.

В роботі було проаналізовано та виконано вимоги до сучасного інформаційно-вимірювального пристрою: універсальність, цифровий вихідний сигнал, високий рівень точності, компактність та зручність використання.

Таким чином, розробка такої системи є актуальним завданням для більш зручного контролю за вагою досліджуваних об’єктів.

 

 

ТЕНЗОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ВАГА, ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА, ПІДСИЛЮВАЧ.

 

ABSTRACT

The thesis project consists of an explanatory note and a graphic part. Explanatory note: 105 pages, 57 figures, 6 tables and a list of references from 16 sources. Graphic part: 5 drawings of A1 format

The object of the study is the measurement of weight by strain gauge converters.

The purpose of the work is the development of an information and measuring system for measuring the large weight of objects.

At the current stage of development of science and technology, it is necessary to increase the requirements for all technological equipment and its component parts. Therefore, it is necessary to develop a device for measuring the large weight of of objects, which would have a fairly simple design and was easy to use. The developed scales allow more versatile (measurement of tension and compression of the measuring transducer), it is more accurate and convenient than existing scales, to control and record the weight of the objects.

The work has analyzed and fulfilled the requirements for a modern information-measuring device: versatility, output digital signal, high level of accuracy, compactness and ease of use.

Thus, the development of such a system is an urgent task for more convenient control of the weight of the objects.

 

 

TENSOMETRIC TRANSMITTER, WEIGHT, INFORMATION AND MEASURING SYSTEM, amplifier.

 Зміст

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ. 7

ВСТУП.. 8

1          ТЕНЗОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ.. 9

1.1      Тензометричні перетворювачі(тензодатчики) 9

1.2      Конструкції існуючих вагів. 20

1.2.1  Автомобільні ваги. 21

1.2.2  Вагонні ваги. 22

1.2.3  Кранові електронні ваги. 24

2          РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВАГИ.. 26

2.1      Загальна схема вимірювального модуля. 26

2.2      ДЕДВУ-10. 26

2.3      Arduino Pro Mini 30

2.4      Операційний підсилювач HX-711. 34

2.5      NRF 24L01. 38

2.6      Екран. 41

2.7      Сенсорна кнопка. 43

3          ОБРОБКА ДАНИХ.. 45

3.1      Функціональна схема інформаційно-вимірювальної системи. 45

3.2      Калібрування інформаційно-вимірювальної системи. 46

3.3      Температурний вплив на результати вимірювань. 51

3.4      Встановлення нуля. 52

3.5      Технічні параметри розроблених вагів. 53

3.6      Порядок дій при вимірюванні 54

4          ОХОРОНА ПРАЦІ 55

5          ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ.. 59

5.1      Розрахунок собівартості вимірювача ваги. 59

ВИСНОВКИ.. 62

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ. 63

ДОДАТОК А.. 65

ДОДАТОК Б. 66

ДОДАТОК В.. 85

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 2.50 (8 Голосов)

House Real Estate