Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Цифрова обробка сигналів

Опубликовано в Дисциплины

Метою дисципліни “Цифрова обробка сигналів ” є вивчення основних методів обробки сигналів та інформаційних процесів, що мають місце в сучасних комп’ютерах і комп’ютерних системах. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Головне завдання дисципліни – надати студентам знання та основні поняття з основ теорії цифрової обробки сигналів. Визначити основні математичні моделі та методи цифрової обробки сигналів, які застосовуються для опису процесів, що протікають в інформаційних системах, ефективні алгоритми перетворення та аналізу сигналів в лінійних/нелінійних стаціонарних/нестаціонарних системах.

Студенти повинні знати основні поняття та методи обробки сигналів, що базуються на елементах чисельної математики; основи теорії статистичних випробувань; основи кореляційного аналізу сигналів; вміти застосовувати теоретичні положення для вирішення задач цифрової обробки сигналів; мати навички практичного використання вищевказаних знань та вмінь. 

  Рекомендована література

Базова
 1. Солонина А.И., Улахович Д.А., Арбузов С.М., Соловьева Е.Б. Основы цифровой обработки сигналов: Курс лекций. Изд. 2-е испр. И перераб.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
 2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2003. – 604 с.: ил.
 3. Дьяконов В.П. Вейвлеты. От теории к практике. - М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 400 с.: ил.
 4. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. – М.: Мир, 1989. – 540 с.
 5. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1990.- 256 с.
 6. Хемминг Р.В. Цифровые фильтры. – М.: Недра, 1987. – 221 с.
 7. Блейхут Р. Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1989. – 448 с.
 8. Даджион Д., Мерсеро Р. Цифровая обработка многомерных сигналов. – М.: Мир, 1988. – 488 с.
 9. Шматок С.О., Подчашинський Ю.О., Шматок О.С. Математичні та програмні засоби моделювання пристроїв і систем управління. Використання нечітких множин та нейронних мереж: Начальний посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 280 с.
 10. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. – М: ДМКПрес, 2008. – 448 с.
 11. Малла С. Вейвлеты в обработке сигналов: Пер. с англ. – М.: Мир, 2005. – 671 с., ил.
Допоміжна
 1. Купер Дж., Макгиллем А. Вероятностные методы анали за сигналов и систем. – М.: Мир, 1989. – 376 с.
 2. Марпл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. – М.: Мир, 1990. – 584 с.
 3. Оппенгейм А.В., Шафер Р.В. Цифровая обработка сигналов. – М.: Связь, 1979. – 416 с.
 4. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – М.: Мир, 1978. – 848 с.
 5. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. – М.: Мир, 1988. – 336 с.
 6. Дьяконов В., Абраменкова И. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002, 608 с.
 7. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: Основы теории и примеры применения. / Успехи физических наук, 1996, т.166, № 11, с. 1145-1170.
 8. Дремин И.Л. и др. Вейвлеты и их использование. / Успехи физических наук, 2001, т. 171, № 5, с. 465-501.
 9. Петухов А.П. Введение в теорию базисов всплесков. – СПб.: Изд. СПбГТУ, 1999, 132 с.
 10. Адаптивные фильтры. /Под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П.М. Гранта. – М.: Мир, 1988, 392 с.

 Електронний архів літератури з дисципліни

 

 

 Завдання на РГР

План лабораторних робіт

  Вступне заняття.

 1. Дослідження основних типів сигналів та їх характеристик. Дискретизація аналогових сигналів.
1.
1 Mathcad сигнали
2. Робота в середовищі Matlab. Структура Signal Processing Toolbox. Генерація сигналів
3. Дослідження основних характеристик аналого-цифрових перетворювачів.

 4. Децимація та інтерполяція даних при дослідженні коливань пружних поверхонь матеріалів.
 5. Дослідження спектрального перетворення сигналів генератора частот.
  6. Цифрова фільтрація сигналів.

 Підсумкове заняття.

 

Питання до заліку
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate