Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Переробка деревини

Опубликовано в Дисциплины

Дисципліна “Переробка деревини” відноситься до групи вибіркових дисциплін навчального плану.

Метою викладання навчальної дисципліни «Переробка деревини» є отримання знань про фізичні та хімічні процеси, які виникають при  обробці, а також руйнуванні матеріалів з деревини, основні фізико-механічні властивості матеріалів з деревини, основні способи обробки різанням деревини та їх особливість, щоб у подальшому використовувати отримані знання при виборі типів та режимів обробки деревини, визначенні можливих фізико-хімічних процесів, які протікають в деревині з часом, а також розробці та удосконаленні технологічних процесів виготовлення продукції з деревини.

 Дисципліна має як самостійне так і прикладне значення. Знання та вміння набуті в результаті вивчення дисципліни можна використовувати при вивченні дисциплін “Технологія клеєних матеріалів”, “Технологічні процеси і обладнання лісозаготівель”, “Технологія виробів з деревини”, а також при  дипломному проектуванні.

Вивчення дисципліни базується на широкому використанні знань фізики, хімії, “Технологія конструкційних матеріалів” та інших загальноосвітніх дисциплін.

Course Description

The wood is durable and lightweight material with good thermal insulation and vibration damping properties, easy processing cutting, holds metal fasteners, has good decorative features and unique resonant capacity. Unlike oil, coal and gas timber refers to recoverable natural resources that warrant its widespread use in the future.

Set of information on the structure of wood, its chemical, physical and mechanical properties as well as the features of various species of wood processing includes such discipline as physical-chemical foundations of woodworking. Rely on it during subsequent discipline wood specialties which give information of technology of wood processing industries.

To study of students with the basics of all these processes and focus on the basics of the discipline studied processes and wood technologies, as result of which the students have to study properties of the treated wood on the processes of its processing in wide range of woodworking industries.

Метою викладання навчальної дисципліни «Переробка деревини» є отримання знань про фізичні та хімічні процеси, які виникають при  обробці, а також руйнуванні матеріалів з деревини, основні фізико-механічні властивості матеріалів з деревини, основні способи обробки різанням деревини та їх особливість, щоб у подальшому може бути використано в одержані знання при виборі типів та режимів обробки деревини, визначенні можливих фізико-хімічних процесів, які протікають в деревині з часом, а також розробці та удосконаленні технологічних процесів виготовлення продукції з деревини а також господарській діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Переробка деревини» є:

1)    Ознайомлення з можливою корисністю матеріалів, які виготовляються з деревини, кори та зелені.

2)    Вивчення показників густини виробів з деревини.

3)    Отримання практичних навичок кількісної оцінки основних показників міцності матеріалів з деревини.

4)    Отримання практичних навичок оцінки твердості матеріалів з деревини.

5)    Ознайомлення з особливостями різання матеріалів вздовж та поперек волокон деревини.

6)    Отримання практичних навичок визначення вологості матеріалу з деревини.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

-         умови використання та особливості матеріалів з деревини, кори та зелені;

-         основні показники, які характеризують зовнішній вид деревини;

-         показники густини виробів з деревини;

-         фізичні характеристики деревини в залежності від напрямку розташування волокон матеріалу.

вміти :

-         кількісно оцінювати міцність матеріалів з деревини;

-         аналізувати напруження та деформацію матеріалу з деревини;

-         оцінювати твердість матеріалів з деревини;

-         визначати характер різання матеріалів вздовж та поперек волокон деревини;

-         визначати вологість матеріалу з деревини;

-         визначати лінійні розміри матеріалів з деревини при зміні її вологості;

-         визначати густину матеріалу з деревини при зміні її вологості.

Рекомендована література

3.1 Навчальна література

 1. Ашкенази Е.К. Анизотропия древесины и древесных материалов / Е.К. Ашкенази . - М.: Лесн. пром-сть. - 1976. – 224 с.
 2. Білей П.В. Теорія теплової обробки деревини [Монографія] / П.В. Білей, Є.П. Кунинець, І.А. Соколовський, Л.Я. Сорока, Я.Д. Синітович. – Львів:ЗУКЦ. – 2012. – 200 с.
 3. Богомолов Б.Д. Химия древесины и основы химии высокомолекулярных соеди­нений / Б.Д. Богомолов. -  М.: Лесн. пром-сть. - 1973. - 400 с.
 4. Боровиков А.М. Справочник по древесине / А.М. Боровиков, Б.Н. Уголев. -  М.: Лесная про-сть. - 1989. ­– 296 с.
  1. Ивановский Е.Г. Резание древесины / Е.Г. Ивановский. – М.: Лесная промышленность.– 1975.– 271 с
  2. Кислый В.В. Контроль качества продукции лесопиления и деревообработки / В.В. Кислый. ­- М.: Высшая школа. - 1980. – 215 с.
  3. Кірик М.Д. Механічне оброблення деревини та деревних матеріалів. Під-ручник для вищих навчальних закладів. -  Львів, 2006. – 412 с.
 5. Левадный В. С. Обработка дерева на станках / В. С. Левадный , Ю. А. Черный   – М.: Аделант. - 2005. – 384 с.
  1. Никишов В.Д. Комплексное использование древесины / В.Д. Никишов. -  Учебник для вузов. - М.: Лесн. пром-сть. - 1985. – 264 с.
  2. Свиткин М.З. Управление качеством продукции в лесной и деревообрабаты­вающей промышленности / М.З. Свиткин. - М.: Лесная промышленность. -  1988. - 224 с.
 6. Теплові процеси деревообробки / І.М. Озарків, П.В. Білей, В.М. Максимів, І.А. Соколовський та ін. - Навчальний посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України. - 2008. – 264 с.
  1. Чубинский А.Н. Физико-химические основы технологических процессов деревообработки / А.Н. Чубинский, Б.В. Ермолаев, А.В. Волков. – СПб.: СПб ГЛТА, 1997. – 349 с.
 7. Чудинов Б.С. Вода в древесине / Б.С. Чудинов. -  Новосибирск: Наука. - 1984. – 248 с.

3.2 Допоміжна література

1. Войтович І. Г. Основи технології виробів з деревини / І. Г. Войтович. — Львів:Країна ангелят. – 2010. – 304 с.

2. Хімія деревини: підручник / О. П. Гупало, О. П. Тушницький. – К. : Знання, 2008 . – 276 с. 

3.3 Інформаційні ресурси

1. Hoffman B.B. The sloyd system of woodworking. American book company. –1988: [Электронный ресурс]. – Режим доступу:
http://www.evenfallstudios.com/woodworks_library/the_sloyd_system_of_wood_working.pdf.

2. ConoverE. The Router Table Book (A Fine Woodworking Book). – 1994: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://dfiles.ru/files/l6s8t5ezl

 

 

Питання на залік

 

 

Тематика лабораторних робіт

 

1

Вступне заняття. Ознайомлення з правилами проведення та здачі лабораторних робіт. Інструктаж з техніки безпеки

2

Методи визначення та показники густини деревини.

3

Методи визначення та показники міцності матеріалів з деревини.

4

Визначення твердості поверхонь матеріалів з деревини, а також факторів, які на неї впливають

5

Дослідження процесів розбухання та водопоглинення деревини

6

Дослідження особливостей різання матеріалів з деревини

7

Визначення енергоємності зразків деревини

8

Підсумкове заняття

Лабораторна робота №1


Лабораторна робота №2

Лабораторна робота №3 


Лабораторна робота №4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (3 Голосов)

House Real Estate