Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Опубликовано в Дисциплины

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів цілісної системи знань із метрології, стандартизації та сертифікації в процесі інженерної діяльності на підпиємтвах та організаціях; набуття навичок з використання досягнень сучасної метрології, стандартизації та сертифікації в управлінні якості виготовленої продукції та наданих послуг.

 Знання та вміння, отримані студентами при вивченні даної дисципліни, є основою для засвоєння майбутніх спеціальних та кваліфікаційних дисциплін. 

Викладання дисципліни має практичну цінністьі проводиться в тісному взаємозв'язку з іншими загальнопрофесійними та спеціальними дисциплінами. Вона сприяє придбанню умінь та навичок проектування та розрахунку  типових  з'єднань, селективного складання, розмірних ланцюгів, визначення придатності деталей і з'єднань, використаннія вимірювального інструменту, сприяє уявленню про метрологічну діяльність, повірку та калібрування засобів вимірювань для деревообробної галузі.

Задачі вивчення дисципліни. 

1.1. Мати чітке уявлення про методи забезпечення єдності  вимірювань в Україні; про органи і служби, що забезпечують єдність вимірювань; про метрологічну службу підприємства, вміння організувати її роботу.
1.2. Мати чітке уявлення про точність деталей, вузлів і механізмів; про її вплив на якість, працездатність, ефективність функціонуванні виробів, машин, обладнання; вміти нормувати точність, досліджувати фактичну точність.
1.3. Мати чітке уявлення про державну систему стандартизації, як основа нормативного забезпечення якості виробів і послуг, про вирішувані нею завдання, застосовуваних методах для досягнення поставлених цілей. Вміти організувати роботу служби стандартизації з метою забезпечення нормативної бази підвищення якості продукції, що випускається деревообробною галуззю.
1.4. Мати чітке уявлення про сертифікацію продукції і систмм якості, як необхідну умову конкурентоспроможності підприємства, представляти необхідний обсяг робіт для успішного проведення сертифікації.
Вміти організовувати роботи по сертифікації, для забезпечення якості сертифікованої продукції, послуг, робіт з підтримання необхідного рівня якості в процесі функціонування підприємства та організації.

 2.    Перелік навчально-методичної літератури 

2.1. Навчальна література

 1. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація / Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук. - Л. : Львів, політехніка, 2004.
 2. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація / Л.І. Боженко. - Л. : Афіша, 2004. - 324 с.

 3. Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 671 с.
 4. Якушев А. И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для вузов. – 6-е изд. М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.

2.2. Додаткова література

 1. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М., «Высшая Школа», 2002.
 2. Мягков В.Д. и др. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. –6-е изд. – Л.: Машиностроение – 1982.

   

  Частина 1

   Лабораторна робота №1

   Лабораторна робота №2

  Лабораторна робота №3
  Лабораторна робота №4

  Лабораторна робота №5

   

   

  Завдання РГР

Екзаменаційні запитання
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.50 (2 Голосов)

House Real Estate