Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Інформаційні технології в метрології

Опубликовано в Дисциплины

The course «Information technology and technical measurements» is to acquire knowledge on methods and measuring instruments used in the national economy, as well as data processing methods, the resultant measurements. This knowledge is necessary in practical work-metrologists for the right choice of measuring instruments for measurements in various fields of economy and science.

The aim of the course «Information technology and technical measurements» is a special preparation of students in theoretical and practical aspects of the use of means of measurements, including research and development of common questions of metrology, the study of measurement techniques, the study of the principles of measuring instruments, the general principles of metrological provision of measurement, control application in the national economy.

The objectives of the discipline are the issues of information on the principles of action and types of devices measuring instruments, acquiring skills of designing measurement systems and rules for their use, as well as the choice of the principles of installation and operation of measuring instruments.

Keywords: technical, engineering, process, instrument, measuring, metrology, control, device. 

Курс «Інформаційні технології та технічні вимірювання» служить для придбання знань по методам і засобам вимірювань, що застосовуються в народному господарстві, а також способам обробки даних, отриманих в результаті вимірювань. Ці знання необхідні при практичної роботи фахівців-метрологів для правильного вибору засобів вимірювань при проведенні вимірювань в різних областях народного господарства і наукової діяльності.

 

Метою курсу «Інформаційні технології та технічні вимірювання» є спеціальна підготовка студентів з теоретичних і прикладних питань застосування технічних засобів вимірювань, в тому числі вивчення і освоєння загальних питань метрології, вивчення методів вимірювань, вивчення принципів дії засобів вимірювань, загальні принципи метрологічного забезпечення вимірювань, застосування контролю в народному господарстві.

 

Міждисциплінарні зв’язки:

 

Вивчення дисципліни базується на широкому використанні знань вищої математики, електротехніки, мікропроцесорної техніки та інших дисциплін. Знання, отримані студентами при вивченні цієї дисципліни, у подальшому використовуватимуться при вивченні інших дисциплін метрологічного та технічного спрямування, а також дають навички самостійної роботи, які необхідні в подальшій науковій та професійній діяльності.

Метою викладання дисципліни «Інформаційні технології та технічні вимірювання» є оволодіння навичками використання сучасних інформаційних технологій для побудови інформаційно-вимірювальних систем, обробки та перетворення інформації, розв’язання конкретних виробничих задач або технічних вимог.

На вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології та технічні вимірювання» відводиться 150 годин /5 кредитів ECTS.

Поточний  та  підсумковий  контроль  знань  студентів  проводиться  шляхом  індивідуального  чи  комбінованого  опитування  студентів  під  час практичних занять, тестування та екзамену. На  позааудиторну  роботу  виноситься  вивчення  окремих  проблем  курсу,  підготовка до практичних занять, модулів та заліку.

Основними завданнями вивчення дисципліни « Інформаційні технології та технічні вимірювання » є:

1) Знання основних понять метрологічного забезпечення та вимірювань.

2) Знання сучасних принципів проектування вимірювальних систем.

3) Знання основних приладів, які використовуються у вимірювальних системах.

4) Отримання практичних навичок  в самостійному пошуку, обробки, аналізу великого інформації.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

• основні джерела науково-технічної інформації за матеріалами про засоби вимірювань;

• принципи проектування і вибору обладнання вимірювальних систем;

• принцип дії засобів вимірювань фізичних величин;

• основні типи приладів, що застосовуються у вимірювальних системах.

вміти :

• самостійно використовувати нормативно-технічну документацію для аналізу вимірювальних систем і проведення розрахунків;

• використовувати програми розрахунків метрологічних характеристик;

• експлуатувати засоби вимірювань в складі технічних комплексів на базі сучасних інформаційних технологій;

• здійснювати пошук і аналізувати науково-технічну інформацію і вибирати необхідні засоби вимірювальної техніки;

• вибирати, налагоджувати та експлуатувати засоби вимірювань.

 

 

Базова література

1.  Дмитриев С.И., Ершова И. Г. Метрологическое обеспечение производства в машиностроении: Курс лекций – Псков: Издательство ППИ, 2010.  – 184 с.

2. О.Й. Рішан. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Ден. та заочн. форм. навчан. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

3. Є. Поліщук. Метрологія та вимірювальна техніка. - Львів, 2003. - 544 с.

4. О.Г. Шаповаленко, В.М. Бондар. Основи електричних вимірювань. Київ, 2002. - 319 с.

5. Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю, ВДТУ, 2001. - 219 с. 

 

Допоміжна література

1. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. - Москва: Техносфера, 2012. - 624 с.

2. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2001. –219 с.

3. Кэррил, С. А. Бабушкин. Как работать со световым микроскопом / Ф. М. Кэррил; (перевод с английского и под редакцией И. Я. Барского, М. М. Аптинова), С. А. Бабушкин. - Москва.: Вест Медика, 2010.—112 с.

4. Клюев А.С., Пин Л.М., Коломиец Е.И., Клюев С.А. Наладка средств измерений и систем технологического контроля: Справочное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. —М.: Энергоатомиздат, 1990 г. — 400 с.

 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate