Google   Google+   Vk   Facebook   Youtube   Twitter   Wikipedia   Mail.ru   yandex.ru   Yahoo   Evernote   myspace   linkedin.com   blogger.com   www.livejournal.com   webdiscover.ru 

Експериментальні методи досліджень

Опубликовано в Дисциплины

Вимірювання і контроль є базовими процедурами експериментальної інформатики, які дають, відповідно, кількісну, у вигляді числа, або якісну, у вигляді висновку, інформацію про стан об’єкта. В основі кожної процедури лежить експеримент, який стає більш складним з ускладненням процедури експериментальної інформатики - випробування, діагностування, дослідження, моніторинг.

Засоби експериментальної інформатики представляють собою технічні засоби, які мають нормовані метрологічні характеристики. Серед засобів створення інформації основними є засоби вимірювань і контролю, значимість яких визначається: по-перше, найбільш високим рівнем точності вимірюваної і вірогідності контрольованої інформації; по-друге, тенденцією не тільки до автоматизації, але й до їх інтелектуалізації; по-третє, їх широким використанням в усіх інших інформаційних процедурах. 

Тому в експериментальній інформатиці поступово формуються загальні поняття, швидко розвиваються і поняття в галузі вимірювань і контролю. Прискорений темп розвитку науки про вимірювання та вимірювальну техніку в останні десятиріччя зумовив появу нових термінів та понять, а також нових підходів до принципів побудови засобів вимірювання та контролю.

Базова література

 1. О.Й. РІШАН. МЕТРОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ. ден. та заочн. форм. навчан. – К.: НУХТ, 2007. –162 с.

2. Є. Поліщук. Метрологія та вимірювальна техніка. - Львів, 2003. - 544 с.

3. О.Г. Шаповаленко, В.М. Бондар. Основи електричних вимірювань. Київ, 2002. - 319 с.

4. Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ І КОНТРОЛЮ, ВДТУ, 2001. - 244 с. 

 

Допоміжна література

1. Датчики: Справочное пособие / Под общ. ред. В.М. Шарапова, Е.С. Полищука. - Москва: Техносфера, 2012. - 624 с.

2. Дмитриев С.И., Ершова И. Г. Метрологическое обеспечение производства в машиностроении : Курс лекций – Псков : Издательство ППИ, 2010. – 184 с.

3. Володарський Є.Т., Кухарчук В.В., Поджаренко В.О., Сердюк Г.Б. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю. Навчальний посібник. -Вінниця: ВДТУ, 2001. –219 с.

Електронний архів літератури з дисципліни

 

 Рохрахунково-графічна робота

Список лабораторних робіт

1. Планування експериментальних досліджень.
2. Дослідження підсилювача сигналів та його характеристик.
3. Програмні методи обробки даних.
4. Кореляційний аналіз.

5. Регресійний аналіз та апроксимація залежностей.

6. Дисперсійний аналіз та оцінка адекватності.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

House Real Estate